läbi teavitustegevuse kursused, seminarid, konverentsid Eestis
ja pärast

Teie päring on saadetud. Võtame teiega lähimal ajal ühendust!

vorm Osalejate registreerimine

Saada

PROGRAMM

Õppekava nimetus
 • Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu ja tööohutusalase väljaõppekursuse
Õppevorm
 • Kontaktõpe
Õppekava math
 • 3 päev,24 akadeemilist tundi
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Õppekeskkonna kirjeldus
 • Loeng, juhitud diskussioon, grupitöö
Asukoht
 • Altway oü läbi teavitustegevuse kursused
 • Algus mõlemal päeval: 10:00
 • Lõunapaus: 12:00-13:00
 • Lõpp mõlemal päeval: 17:00
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
 • ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed
õppe alustamise tingimused
 • nõuded puuduvad
Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid
 • Õppekavarühm Töötervishoid ja - kaitse Õppekava koostamine alus Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.Tööohutuse ja tööohutuseseadus
Õppekava õpiväljundid
 • Õpilane
 • Orienteerub EV seadusandluses
 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja  vastutust
 • Korraldab töökeskonnatööd ettevõttes
 • Koostab riskianalüüsi ja sisekontrolli
 • Koostab tööohutusjuhendeid
Õppe sisu
 • Tööandja ennetustegevus töökohal
 • Ergonoomia ja töökohtade kohandamine.
 • Tööandja ja töötaja  õigused ja kohustused ja vastutused.
 • Juhendamine  ja väjaõpe töökeskkonnas ja töökohal 
 • Tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine
 • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
 • Sisekontrolli koostamine  ja tegevuskava koostamine
 • Isikukaitsevahendid
 • Töötajate riskigruppidega /alaealised, rasedad, puudega töötajad
 • Esmaabi korraldus
 • Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järevalve.Tööohutuse ja tööohutuseseadus
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses on õppijal õigus saada pädevustunnistus
Õppekeel
 • eesti ja vene
 • Lektorid: Larissa Iljina
 • Koolitaja kvalifikatsioon: insener - tehnoloog, töökeskonnaspetsialist, ETKSN liege
 • Lektorid: Gennady Ilin
 • Koolitaja kvalifikatsioon: insener, töökeskonnaspetsialist
 • Lektorid: Natalia Andreitšenko
 • Koolitaja kvalifikatsioon: Tööohutuse spetsialist
Koolitusasutus
 • Qvalitas Koolitusasutus, Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 205763
 • Esitatud 28.11.2018
Hind
 • baaskoolitus 140 eurot/osavõtja + 20%
 • täiendkoolitus 70 eurot/osavõtja +20%
Mille poolest me erineme konkurentidest

Eesmärgiks

on pakkuda klientidele
kvaliteetseid koolitusteenuseid

Loenguid peavad kogemustega

erialaspetsialistid
eesti ja vene keeles

Läbiviimise

aeg ja koht
kokkuleppe alusel

Kursuse lõpetamisel

antakse osvõtjatele
ametlikud tunnistused

Seminarid ja töötoad

kokkulepitud
kliendiga programm

ALTWAY OÜ

Asutatud 2006. aastal Eestis
erakapitalile, toetab EAS

Registreerimine